شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام در اين اتاق در باره هدفهايمان صحبت ميکنيم و مشاوره ميگيرم و ميدانم مشاوره دوستان براي من مفيد خواهد بود

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

ziton

+ چه قدر ِتوان بريا آينده برنامعه ريزي کرد
mp3 player شوکر
گروه آينده روشن
vertical_align_top